Sağlık Koruma Bandı Nedir? Mesafesi Nasıl Belirlenir

Sağlık Koruma Bandı

Gayrisıhhi müesseselerin toplum ve çevre sağlığına yapacağı olası zararlı etkilerin en aza indirgenmesi amacıyla işletmenin etrafında bırakılan sağlık koruma bandı yasal dayanaklarını, nasıl belirleneceği hakkında hep birlikte inceleme yapalım.

Sağlık Koruma BandıGayrisıhhi müesseselerin halk sağlığı ve çevre sağlığına yapacağı zararlı etkileri ( deşarjlar, emisyonlar, atıklar, gürültü, koku, iyonize edici radyasyon etkileri vb.) doğrultusunda özel mevzuatı varsa mevzuatına göre gerekli durumlarda tesisin etrafında bırakılması gereken alan olarak tanımlanabilir.

Koruma bandı mesafesinin bırakılmasında amaç gayrisıhhi müesseselerin yapacağı zararlı etkilerinden tesis çevresinin korunmasıdır.

Koruma bandının uygulanmasına yönelik ülkemizde yürürlükte olan yasalar inceleyecek olursak;

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 273 . maddesinde “Birinci sınıf müesseseler ve atelyeler civarında ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince tasdik edilecek mesafe dahilide meskenler veya insanların ikametine mahsus sair mahallerin bulunması memnudur. “ hükmü,

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3. maddenin 60. Bendinde “Koruma bandı: Dış ortama verilebilecek veya dış ortamdan gelebilecek olumsuz etkileri önlemek amacıyla ayrılan bölgeyi veya mesafeyi” 12. maddenin 9. bendinde “Veteriner biyolojik ürün üretilen yerlerde, koruma bandı uygulanır.” Hükümleri,

4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasında “Mülkiyet sınırları içinde Sağlık Bakanlığınca öngörülen koruma bandı bırakılır” hükmü,

4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda “Sağlık koruma bandı: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, endüstri bölgesi mülkiyet sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı, “ hükmü,

10.08.2005 tarih ve 25902 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesinde “Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, koruma bandı konulması mecburîdir.

Koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.”

23. maddesinde “İkinci sınıf gayrisıhhî müesseselerden yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış

Sağlık Koruma Bandı

doğalgaz istasyonları ve benzeri yerlere müsaade verilmeden evvel civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşturulması için yetkili idarelerce inceleme yapılması zorunludur”

27. maddesinde “Sanayi bölgesi içindeki gayrisıhhî müesseselerden, diğer tesislere zarar verebilecek olanlar için sanayi bölgesi içinde sağlık koruma bandı oluşturulması istenebilir.“ hükmü,

02.2011 tarihli ve 6359 sayılı “Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz Etkileyebilecek  Gayri Sıhhi Müesseselerinin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesi Belirlenmesi Hakkında Yönerge yer almaktadır.

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 23. Maddesinde belirtilen ikinci sınıf gayrisıhhi müesseselerde, Endüstri Bölgelerinde ve Organize Sanayi Bölgeleri etrafında yasalar doğrultusunda koruma bandı konulması zorunludur.

Bir tesisin Sağlık Koruma Bandı mesafesi belirlenirken nelere dikkat etmeliyiz?

Özel yasası varsa o yasa kapsamında sağlık koruma bandı mesafesi belirlenmektedir. Sağlık koruma bandı mesafesinin belirlenmesinde risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Risk değerlendirmesinde;

-Doğal gelişen olaylar (deprem, sel, kasırga, çığ, tsunami, kuraklık, heyelan, yıldırım düşmesi, tipi vb.)

-Tesiste oluşan teknolojik olaylar (elektrik arızası, kanalizasyon arızası, tesiste yangın, iletişim arızası, yapısal hasarlar, tehlikeli madde maruziyeti vb.)

-İnsana bağlı olaylar (tesiste kazalar, toplumsal olaylar, tesise yönelik güvenlik tehditleri vb.)

-Tehlikeli maddeler içeren olaylar (Kimyasal, radyolojik etkiler dökülme,kaza, maruziyet vb.) değerlendirilerek olasılık ve şiddeti hesaplanır, risk belirlenir ve bu doğrultuda sağlık koruma bandı mesafesi belirlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Toprak Kirliliği Nedir? Toprak Kirliliğinin Nedenleri

Paz Mar 3 , 2019
Toprak kirliliği nedir? Toprak kirliliğinin oluşum nedenleri nelerdir?
Toprak kirliliği nedir? Toprak kirliliğinin oluşum nedenleri nelerdir?